065 551 34 34 office@multiprevodi.com

Šta je važno kad se traži potvrda Apostil pečatom. Potrebno je prethodno originalni dokumenat overiti pečatom Apostille u nadležnom sudu. Zatim dostaviti sudskom prevodiocu koji osim sadržaja dokumenta prevodi i tekst pečata Apostil.

Radi se o pečatu kojim se overava originalni dokument ili overena fotokopija dokumenta. Dakle ne prevod dokumenta. Kako bi bio medjunarodno priznat u zemlji koja je zajedno sa Srbijom potpisnik Haške konvencije. Odatle i naziv Haški pečat.  Inače, Apostiill-om se ne potvrdjuje istinitost sadržaja dokumenta. Samo istinitost potpisa nadležnog službenika  i verodostojnost pečata koji nosi originalni dokument. Potvrdu Apostille potpisuje predsednik Opštinskog suda ili sudija koga on ovlasti i snabdevena je pečatom tog suda.

U Beogradu se Apostilom overa vrši u 1. Osnovnom sudu u ulici Nikole Tesle 42a.  Nekadašnja zgrada Aeroinženjering-a. To je opcija za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Nije neophodno da lice na koga glasi dokument lično podnese zahtev za overom Apostil. To može učiniti bilo koje drugo lice koje je u posedu dokumenta.

Za eventualna pitanja u vezi sa Apostillom, potrebno je pozvati međunarodnu pravnu pomoć. Nalazi se u Sudu u ulici Nikole Tesle 42a, u Beogradu, na telefon 011/655 37 24.

Ukoliko izdavalac dokumenta nije državni organ već npr. privatna ustanova, kompanija, škola, a traži se obavezna overa pečatom Apostille. Moguće je dokumenat overiti na taj način što ćete prethodno overiti istinitost fotokopije dokumenta od strane sudske ili opštinske službe. Zatim tako overenu fotokopiju dodatno overiti pečatom Apostille.

Trenutna cena takse za Apostille pečat iznosi 2.050 dinara.  Za overu je osim priznanice o uplati takse i originalnog dokumenta potrebno podneti i jednu njegovu običnu fotokopiju. Inače, overa se vrši u toku istog dana.